Herstructurering en beheer aan de Schutstraat in Lieshout

In samenspraak met de gemeente Laarbeek, de toenmalige Woningstichting Laarbeek en de bewoners heeft er een volledige herstructurering plaatsgevonden van het woonwagencentrum aan de Schutstraat in Lieshout. Praktisch gezien betekent dit dat de woonwagenstandplaatsen met de bergingen zijn gerenoveerd en er 8 nieuwe woonwagens zijn bijgekomen. De nieuwe woonwagens zijn op een verdiepte betonnen fundering geplaatst en met toepassing van keerwandelementen is een kruipruimte onder de woonwagen ontstaan.

Vooraf is door Nijbod met de Woningstichting een programma van eisen opgesteld, waarin aandacht is geschonken aan de levensduur en de energieprestatie van de woonwagens. Het betreft onderhoudsvrije woonwagens met een energiebehoefte die voldoet aan de eisen van deze tijd.

De verantwoordelijke partijen zijn er met de bewoners in geslaagd het woon- en leefklimaat van dit woonwagencentrum sterk te verbeteren. Het centrum voldoet weer aan de huidige technische eisen.

De oplevering heeft reeds plaatsgevonden.