Privacy

Nijbod vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Zo snapt u precies hoe wij te werk gaan.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Nijbod worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. In deze privacyverklaring beschrijft Nijbod alsmede dochteronderneming Administratiekantoor Woonwagen- en standplaatsenhuur B.V. (hierna gezamenlijk: “Nijbod” of “wij”) hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaan.

U kunt op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid. Onze gegevens zijn:

Nijbod
T.a.v. manager bedrijfsvoering
Postbus 7904
5605 SH Eindhoven
Tel.: 040-2524025
Mail: info@nijbod.nl

Wat is een persoonsgegeven?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Nijbod beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken van huurders

Wij verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Naam en adres;
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Kopie identiteitsbewijs t.b.v. inschrijvingen op de wachtlijst en opstellen van huurovereenkomsten;
 • Betaalgegevens;
 • Inkomensgegevens in geval van aanvraag standplaats/huurwoonwagen.

Gegevens over het gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruik maakt van diensten van Nijbod of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties;
 • Klanttevredenheidsgegevens;
 • Betaalhistorie.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”):

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Wettelijke verplichting;
 • Vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Gerechtvaardigd belang van Nijbod of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, debiteurenbewaking, juridische zaken en intern beheer.

Nijbod stuurt nieuwsbrieven naar haar bestaande klanten en prospects. Wij doen dit om u op te hoogte te houden van onze dienstverlening. Indien u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@nijbod.nl.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Nijbod verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, bedrijfsonderdelen en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan verhuureenheden;
 • Het afhandelen van facturering en opvolging van betaling, het verwerken in financiële administraties;
 • Het bieden van klantenservice en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het communiceren met betrokkenen of onderaannemers in het kader van gebreken, storingen of huurachterstanden;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren;
 • Het benaderen van betrokkenen met aanbiedingen of andere commerciële informatie;
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten;
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten;
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatietechnieken;
 • Het koppelen en analyseren van data n.a.v. onze eigen observatie van het surfgedrag op onze website aan bij ons bekende klantgegevens.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of omdat wij dit op basis van de wet moeten doen. Nijbod deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen:

 • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden;
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen;
 • Nijbod kan gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de Nijbod groep voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening;
 • Met partijen die Nijbod assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan externe accountants, onderaannemers en (juridisch) adviseurs);
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie).

Nijbod gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld softwareleveranciers, hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners, telemarketingbureaus en onderzoeksbureaus), voor de uitvoering van een overeenkomst met u, het verlenen van een dienst of met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Nijbod. Wij hebben met deze partijen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger gevestigd in een land buiten de EU worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Nijbod ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Nijbod of interesse blijft tonen in de diensten van Nijbod, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Na afloop van de bewaartermijn verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd en aan wie wij de persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u (kosteloos) contact met ons opnemen via 040-2524025 of door een e-mail te sturen naar info@nijbod.nl. Nijbod zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om de persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de betreffende verwerking;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Nijbod of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Nijbod heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze Privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.