Beleid & advies

Nijbod ondersteunt bij alle (juridische) vraagstukken over woonwagenzaken.

Woonwagenbeleid

De beleidsmedewerkers van Nijbod  hebben een ruime ervaring met het opstellen van beleidsnotities en beleidsplannen waarbij actuele ontwikkelingen en plaatselijke bijzonderheden worden vertaald naar een op maat gesneden beleidsdocument. Wij ontzorgen uw organisatie bij alle woonwagen gerelateerde vraagstukken. Hierbij staat (lokaal) maatwerk voorop.

Woonbehoefteonderzoek

Op 12 juli 2018 heeft toenmalig minister K.H. Ollongren het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij is onder meer vastgesteld dat de gemeente het beleid voor woonwagens en standplaats vaststelt als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid en de behoefte aan standplaatsen in beeld moet worden gebracht.

Voldoet uw gemeente aan het beleidskader? Wilt u inzicht krijgen in de behoefte aan standplaatsen? Onze ervaring is dat schriftelijke enquêtes niet de gewenste resultaten geven bij deze doelgroep. De respons is dan voortdurend laag. Wij gaan daarentegen op huisbezoek en leggen persoonlijk contact met uw (voormalige) woonwagenbewoners. Op deze manier wordt de vraag naar standplaatsen voor nu en in de toekomst inzichtelijk gemaakt. De resultaten worden verwerkt in een heldere rapportage.

Toewijzingsregels

Met de door u geschetste kaders stellen wij toewijzingsregels op voor uw standplaatszoekende woonwagenbewoners. Hierbij kunnen wij op basis van onze ruime ervaring in het opstellen hiervan maatwerk leveren voor uw gemeente of uw corporatie.

Projectleider

Voor uiteenlopende projecten kunnen wij een projectleider bieden. Hierbij kunt u denken aan een overdrachtstraject van gemeente naar woningcorporatie, onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande woonwagenlocaties dan wel nieuwe locaties voor nieuwe standplaatsen, legalisatieprojecten, onderzoek naar eventuele verkoop van woonwagenstandplaatsen of het vervullen van de taken van een medewerker woonwagenzaken. Een beleidsmedewerker van Nijbod vervult binnen uw organisatie de rol van projectleider c.q. coördinator en is voor de woonwagenbewoners het primaire aanspreekpunt. De projectleider zorgt voor een adequate interne afstemming, stelt beleidsadviezen op, maakt voorstellen voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad c.q. raadscommissie en verzorgt de algehele communicatie met de woonwagenbewoners.

Legalisering

Wij bieden een projectleider die zorgt voor de inventarisatie op de woonwagenlocatie en toetsing van de resultaten aan de geldende wet- en regelgeving. Vervolgens gaan we het gesprek aan met uw woonwagenbewoners om zo duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld:

  • de legalisering van aanwezige of nieuw op te richten bouwwerken;
  • maken van afspraken over aanpassing dan wel sloop van niet vergunbare bouwwerken;
  • de voorwaarden vaststellen van een mogelijke renovatie/verduurzaming van een woonwagenstandplaats danwel woonwagenlocatie;
  • het komen tot een acceptabele huurrelatie met eventueel een huurgewenningsperiode met als basis een juridisch goede huurovereenkomst ;

Overdracht van uw woonwagenlocatie

Wij coördineren en begeleiden het gehele overdrachtsproces van uw woonwagenlocatie van de gemeente naar een plaatselijke werkzame woningcorporatie. Onze jarenlange kennis en expertise zorgt voor een vlekkeloze overgang. Wij schetsen de kaders waarna een accountant de bedrijfswaardeberekening opstelt. Wij stellen alle benodigde conceptstukken op, waarna de overdracht via een notaris wordt geformaliseerd. Deze rol kunnen wij spelen als intermediair tussen de gemeente en de woningcorporatie(s), maar ook als projectleider bij één van beide.

Veiligheid

Hoe creëert u een goede, schone en veilige leefomgeving op uw woonwagenlocatie(s)? Wij reiken u de nodige handvatten daartoe aan. En kunnen dit samen met u, gemeente en/of woningcorporatie, en de woonwagenbewoners op projectmatige wijze handen en voeten geven.

Aardgasloos bouwen

Bij de planvorming voor de aanleg van een nieuwe standplaats of een nieuwe woonwagenlocatie komt al snel het onderwerp “duurzaamheid” naar boven. Wij voorzien u van de nodige knowhow op het gebied van duurzaamheid met de do’s en dont’s. Dit betreft zowel de eisen waaraan de gasloze woonwagens moeten voldoen, de begeleiding van de aanbesteding tot de bouw en plaatsing van de gasloze woonwagens, tot het bouwen van nieuwe gasloze standplaatsen met bergingen die voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Onze projectmanagers hebben ruime ervaring in het ontzorgen van uw organisatie op deze vraagstukken, waarbij wij graag samen met u als co-partner dergelijke projecten begeleiden en realiseren.