Sociaal beheer

Sociaal beheer

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van sociaal beheer wordt een andere medewerker van opdrachtnemer ingezet dan voor de werkzaamheden in het kader van technisch beheer. Daar waar nodig vervangen en ondersteunen beide beheerders elkaar, waarmee een back-up systeem voor opdrachtgever kan worden gerealiseerd.

De werkzaamheden in het kader van het sociaal beheer betreffen:

  1. Het verrichten van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en de relatie tussen bewoners onderling. De focus ligt hierbij op oprechte aandacht voor de bewoners, met de nadruk op zelfregie en faciliteren om zodoende zorg te kunnen dragen voor een leefbare directe woonomgeving;
  2. Het opbouwen van een effectief netwerk en een goede werkrelatie met externe instellingen/maatschappelijke partijen. De sociaal beheerder begeleidt bewoners bij complexe woonwagen gerelateerde vraagstukken. In overleg met de opdrachtgever en in samenwerking met de leefbaarheidsconsulent wordt het juiste aanspreekpunt voor bewoners bepaald. Daar hij beschikt over een probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht is de sociaal beheerder in staat verschillende maatschappelijke partijen actief tot samenwerking te bewegen en verbindingen op allerlei niveaus te leggen;
  3. Het pro-actief reageren op en signaleren van sociale meldingen (overlast, zorg, lokale woonfraude, huurbetaling e.d.) en het adequaat acteren hierop;
  4. Het op verzoek van opdrachtgever bijwonen van overleggen in welke vorm dan ook;
  5. Indien door opdrachtgever gevraagd, het participeren in projecten van partijen die een rol spelen in het kader van de leefbaarheid.
  6. Het verzorgen van voorlichting en het verstrekken van informatie (o.a. huurtoeslag, inschrijving als standplaatszoekende in WIZ, etc,);
  7. Het pro-actief acteren bij overlast en het actief bemiddelen bij overlast en conflicten tussen bewoners en/of hun directe omgeving;
  8. Opdrachtnemer zorgt voor achtervang.

Werkzaamheden worden uitsluitend verricht op basis van uurtarief.

Meer weten? vraag een vrijblijvende intake aan