Beleidskader woonwagen- en standplaatsbeleid gepubliceerd

Op 12 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsbeleid gepubliceerd. Dit beleidskader is tot stand gekomen in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een 40–tal gemeenten, Aedes, woningcorporaties, de Nationale Ombudsman, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het College voor de Rechten van de Mens en vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Het beleidskader helpt gemeenten een invulling te geven aan het lokale woonwagenbeleid, zodat deze recht doet aan de cultuur van de bewoners, hen beschermt tegen discriminatie en voldoende zekerheid biedt. Dit vraagt van gemeenten bijvoorbeeld: een nieuw beleid, een inventarisatie van woonbehoefte, het opstellen van eventuele wachtlijsten en het aanleggen van standplaatsen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud verwijzen wij u graag naar het beleidskader. Heeft u eventuele vragen over het beleidskader, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten.