nijbod 7

Beheer & onderhoud

Dagelijks voert Nijbod beheer, toezicht en onderhoud uit op het gebruik van de woonwagenstandplaatsen en de bewoning van de woonwagens. Doordat wij geregeld aanwezig zijn vormen wij de spil in het web voor zowel technisch als sociaal beheer.

Wij onderhouden contacten met uw huurders, alsmede de belangenorganisaties, diensten en instellingen en bouwen een vertrouwensrelatie met de bewoners op om zo de veelal tegenstrijdige belangen naar tevredenheid van alle partijen op te lossen. Onze visie is dat het actief betrekken van bewoners bij het beheer en beleid meerwaarde oplevert. Dit doen wij door het voeren van gesprekken met bewonerscommissies en de omwonenden van de woonwagencentra. Ook voeren wij bemiddelende gesprekken in geval van overlast, verzorgen wij voorlichting en adviseren en begeleiden wij bewoners bij huisvestingszaken. Dit alles met prettige situatie op en rondom de woonlocaties tot doel.

Onder technisch beheer valt het uitvoeren van mutatie,- incidenteel en planmatig onderhoud.

Het uitgangspunt is om het meerjarig onderhoud zodanig vorm te geven, dat de woonlocaties in goede conditie blijven en incidentele reparatieverzoeken zoveel mogelijk worden beperkt. Dit realiseren wij door het:

  • Plannen en uitvoeren van preventief onderhoud aan woonwagenstandplaatsen en
  • (Laten) uitvoeren van het dagelijks onderhoud van huurwoonwagens en standplaatsen en het toezicht daarop.
  • Opstellen van technische rapportages bij bijvoorbeeld huurmutaties.
  • Voorbereiden en (laten) uitvoeren van het planmatig onderhoud (exclusief de kosten).
  • Aannemen, verwerken en afhandelen van technische en/of woonklachten.
  • (Laten) uitvoeren van mutatieonderhoud.
  • Houden van periodieke inspecties.
  • Opstellen van een jaarlijkse onderhoudsbegroting.
  • Opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose. Daaruit voortvloeiend groot onderhoud kan door ons aanbesteed, begeleid en/of gecoördineerd worden.